Stiftelsen grundande

/Stiftelsen grundande
Stiftelsen grundande2018-12-25T13:09:41+00:00

Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning inrättades den 12 juni 1974 genom ett gåvobrev undertecknat av Gunnar Ekströms efterlevande maka, fru Wera Ekström, Stockholm. I samband med detta anförtroddes B. Ahlström mynthandel försäljningen av samlingen. Influtna medel skulle tillfalla stiftelsen. Styrelsen konstituerade sig den 20 juni samma år och arbetet med att avbilda och katalogisera materialet inför auktionerna som påbörjades strax därefter. Med facit i hand kan man konstatera att de över 3000 försålda mynten inbringade nära 16 miljoner kronor (vilket motsvarar 54 miljoner kronor omräknat i 2014 års nivå). Hela försäljningen spred sig på åtta Ekströmauktioner fördelade över tolv års tid.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skulle vara att verka för upprättandet av en separat professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet, att utdela stipendier för universitetsstuderande, samt att utdela bidrag till avgränsade forskningsprojekt. I undantagsfall skulle även bidrag kunna lämnas till förvärv av synnerligen märkliga föremål till Kungl. myntkabinettet.

Det dröjde fem år, till 1979, innan en donationsprofessur i numismatik och penninghistoria inrättades vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR. Stockholms universitet var inledningsvis avvaktande till donationen och professuren placerades till en början vid Kungliga myntkabinettet.

Genom ett regeringsbeslut flyttades Gunnar Ekströms professur från Kungl. myntkabinettet till Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet den 1 juli 1988. Flytten innebar inte någon förändring av verksamhetens huvudsakliga inriktning men kom att bedrivas under namnet Numismatiska forskningsgruppen. Sedan 2005 är Numismatiska forskningsgruppen placerad tillsammans med övriga delar av den arkeologiska institutionen i Wallenberglaboratoriet.

I linje med Wera Ekströms intentioner att upprätta en universitetsprofessur kommer verksamheten även fortsättningsvis att bekostas av Gunnar Ekströms stiftelse.

Ref.: Malmer, B., ”Utanför systemet. Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria 1/4 1979 – 30/6 1988” i Svensk Numismatisk Tidskrift 1989:2, s. 28-30 samt Numismatiska forskningsgruppens Verksamhetsberättelser från åren 1988 till 2008

ahlström

 

De åtta auktionskatalogerna (8, 11, 12, 14, 18, 22, 26 och 35) som gavs ut av B. Ahlström mynthandel mellan åren 1975–87.