Vad kan man söka till?

//Vad kan man söka till?
Vad kan man söka till?2018-12-25T13:09:41+00:00

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska forskningen och därtill hörande utbildning genom:

  • att upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholms Universitet
  • att utdela stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik

  • att utdela bidrag avseende ett begränsat forskningsprojekt inom ovan nämnda områden

  • I undantagsfall och då statliga och andra anslag ej täcker kostnaderna för förvärv av synnerligen märkliga föremål till statssamlingarna (nuvarande Kungliga Myntkabinettet) må bidrag lämnas för inköpet.

Bidrag till professuren i numismatik och penninghistoria må utgå endast intill dess Stockholms Universitet inrättar en ordinarie professur i numismatik och penninghistoria. Stipendier må utgå till ett belopp som totalt motsvarar fyra års heltidsstudier. Bidrag till visst forskningsprojekt må ej utgå under längre tid än tre år. Bidrag till visst forskningsprojekt må ej utgå under längre tid än tre år.