Ansökningstider

//Ansökningstider
Ansökningstider2015-11-02T22:47:14+00:00

Stiftelsens styrelse har två möten per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den 30 mars för att behandlas på vårmötet respektive 30 september för att behandlas på höstmötet. Ansökan är öppen för alla.

Beslut meddelas skriftligen ca en månad efter att stiftelsen sammanträtt.

Beviljade medel rekvireras från Skandinaviska Enskilda bankens stiftelsetjänst enligt de instruktioner som medföljer beslutet.